SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA

1. SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice/vavčerja, ki jo skleneta KlanB d.o.o.  (v nadaljevanju Ta Chebul) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša! Prav tako so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Ta Chebul oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo za turistične aranžmaje, ki jih organizira Ta Chebul ter za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih nudi Ta Chebul . Šteje se, da veljajo Chebulovi splošni pogoji, v kolikor ni v teh splošnih pogojih glede turističnih aranžmajev drugih organizatorjev potovanj drugače določeno. Turistična agencija Chebul  prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/prijavnici. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.chebul.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Ta Chebul in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. 

2. PRIJAVA
S prijavo ali naročilom (v nadaljevanju: prijava) poda naročnik organizatorju potovanja zavezujočo ponudbo (v smislu Obligacijskega zakonika) za sklenitev pogodbe. To se lahko zgodi bodisi neposredno bodisi s posredovanjem potovalne agencije oz. prodajalca (v nadaljevanju agencija) in v slednjem primeru nastopa potovalna agencija kot posrednik, ki deluje za tuj račun. Prijava je lahko podana pisno ob osebnem stiku, po elektronski pošti (v nadaljevanju e-pošta), faksu, preko internetnega obrazca, z uporabo elektronskih sredstev ter tudi ustno ali preko telefona. Ob prijavi Ta Chebul in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju, bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (11. točka teh splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Ta Chebul. V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga". Prijavo ali naročilo naročnik poda na naslednje načine:
a.)     s podpisom dokumenta "Prijavnica in naročilo stranke" pri osebnem kontaktu s potovalnim agentom;
b.)    s pisno potrditvijo dokumenta "Prijavnica in naročilo stranke" ob uporabi sredstev za komuniciranje na daljavo s potovalnim agentom, zlasti preko e-pošte ali drugih elektronskih komunikacijskih sredstev. Po teh pogojih že samo plačilo na osnovi prejetega (in ne nujno potrjenega) dokumenta "Prijavnica in naročilo stranke" šteje kot prijava, zlasti če je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;
c.)     ko je na podlagi predhodno podanega zahtevka za rezervacijo preko spletnega obrazca izvedeno plačilo in je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;
d.)    ko je na podlagi prejetega vabila k oddaji ponudbe (npr. informativna e-pošta potovalne agencije s cenami in opisom aranžmajev) izvedeno plačilo in je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;
e.)    ko je na podlagi predhodno ustno dogovorjene vsebine naročila izvedeno plačilo in je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;
f.)      z digitalnim podpisom spletnega obrazca "Prijavnica in naročilo stranke";
g.)     ali na drug način, iz katerega jasno izhaja volja naročnika glede vsebine naročila. V pravno-formalnem smislu je pogodba sklenjena, ko zavezujočo ponudbo naročnika sprejme organizator potovanja. Organizator potovanja praviloma sprejme zavezujočo ponudbo naročnika s potrditvijo rezervacije v rezervacijskem sistemu, ob tem je kreirana rezervacijska številka. V primerih prijave, opisanih v točki 2.c, 2.d, 2.e, 2f in 2.g velja, da je pogodba sklenjena najkasneje takrat, ko potovalna agencija naročniku pošlje t.i. "čistopis" potrjene rezervacije. Pogodba se šteje za sklenjeno tudi takrat, ko potovalni agent oz. agencija sporoči naročniku, da je "rezervacija fiksno potrjena". V primeru, da organizator potovanja iz kakršnegakoli razloga ne potrdi rezervacije, bo potovalna agencija (ali organizator potovanja) o tem takoj obvestila naročnika, kar skladno s pravili Obligacijskega zakonika pomeni, da organizator potovanja ponudbe naročnika ni sprejel. V primeru, da je naročnik po sklenitvi pogodbe v zamudi s plačilom in ne poravna svoje obveznosti tudi po prejetem opominu, si potovalna agencija pridržuje pravico stornirati (odpovedati) rezervacijo in za stroške odpovedi bremeniti naročnika. Če ni pisno dogovorjeno drugače, se šteje, da je ob rezervaciji potrebno plačilo v višini 40% potovanja, razlika pa 21 dni pred začetkom potovanja. Če banka ali druga institucija zaradi kakršnega koli razloga ne izvede kupčevega plačila (npr. s kreditno kartico, ček, nakazilo ipd.), se naročnik zavezuje plačati dogovorjeno kupnino na drugi način. Zgornje določbe teh splošnih pogojev se smiselno uporabljajo tudi pri naročilu drugih storitev potovalne agencije (prodajalca), zlasti za nakup letalskih vozovnic, hotelskih namestitev, najema vozil ter naročila dodatnih storitev svojih strank (npr. športna prtljaga na letalu, rezervacija sedežev na letalu, vstopnice, zavarovanja, ...).

3. PRIJAVNINA
Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije lahko Ta Chebul za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 12 EUR na rezervacijo. V primeru bolj zapletenih ponudb za individualna potovanja po želji Ta Chebul lahko zaračuna potniku 30 EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe. V primeru, da potnik ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

4. PLAČILO
Plačilo aranžmajev je v evrih (EUR, €). Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Ta Chebul ali pooblaščeni agenciji oziroma, ko Ta Chebul prejme plačilo na transakcijski račun KlanB d.o.o. Ob prijavi potnik plača prijavnino v višini 40 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, zavarovanje odpovednega rizika, če se je zanj odločil ter stroške rezervacije. Preostali del plača potnik najmanj 21 dni pred začetkom potovanja oziroma,  kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz 11. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu Ta Chebul (račun ali predračun), Ta Chebul pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.  Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (napotnica / voucher ali / in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve Ta Chebul, v primeru vračila plačila, Ta Chebul v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo. 

5. CENE
Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizumi, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika. Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 8 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. Za dodatne storitve (npr. spremembe rezervacije, stornacija, prijavnina, svetovanje, urejanje viz, rezervacija športne prtljage na poletu ipd.) potovalne agencije velja ločeni cenik, ki je na voljo na prodajnem mestu. V primeru, da potniku ureja vizum, agencija ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Plačilo vize veleposlaništvu je praviloma nepovratno, prav tako strošek urejanja agencije.  O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti. Ta Chebul lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Ta Chebul ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem. Ta Chebul lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če potnik izpolnjuje pogoje za več popustov hkrati, se obračuna samo najvišji popust. Ta Chebul si pridržuje pravico do sprememb cene v skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika in do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov potrebnih za izvedbo potovanja v skladu z 902. členom Obligacijskega zakonika.

6. V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NAMESTITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH
V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik prepusti Ta Chebul, da se mu potrudi najti sopotnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oziroma, ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku Ta Chebul ni uspel najti. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

7. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA
Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

8. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.). V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Ta Chebul oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

9. ARANŽMAJI, PRI KATERIH TA CHEBUL NI ORGANIZATOR POTOVANJA
V primerih, da Ta Chebul ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju/pogodbi. Šteje se, da Ta Chebul prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

10. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREK INTERNETA
V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja prek interneta, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na internetni strani Ta Chebul oziroma na internetni strani posrednika Ta Chebul. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani, nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno Ta Chebul storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 1 dan po posredovanju naročila oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

11. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA
Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima Ta Chebul pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je tudi dolžan Ta Chebul-u povrniti administrativne stroške v višini 18,00 € na prijavnico. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju. Če potnik (naročnik) želi odpovedati potovanje mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi (po ZVPot t.i. "odstopnina"). Veljajo dejanski stroški organizatorja potovanja, če ni navedeno drugače, velja naslednja lestvica - za odpoved:
- do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 60%,
- od 29 do 22 dni pred odhodom organizator zadrži 75 %,
- od 21 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 85 %,
- od 14 do 0 dni pred odhodom organizator zadrži 100 % cene aranžmaja,
- če se potnik ne pojavi, ali odpove aranžma že po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja. Skladno s 6. točko prvega odstavka 43.a členom ZVPot potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, NIMA pravice, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe brez plačila stroškov odpovedi (pravica iz 43.č člena ZVPot). V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Ta Chebul poleg stroškov odpovedi in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF). Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga Ta Chebul oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Ta Chebul narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik napisati pisno izjavo o odstopu in jo dostaviti Ta Chebul. V primeru, da zavrne izdajo in podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Ta Chebul, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Ta Chebul zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V teh primerih spremembe Ta Chebul zaračuna potniku le administrativne stroške v višini 30,00 €. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem z letalom ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa Ta Chebul zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.

12. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko sklene zavarovanje odpovednega rizika. Ob doplačilu je možno, izključno ob prijavi naročnika, skleniti zavarovanja stroškov odpovedi ali kupiti zavarovalni paket. Zavarovalni pogoji oz. t.i. "klavzula" so ločeni od teh splošnih pogojev. Če pride do odpovedi velja, da je potrebno stroške plačati, nato pa izstaviti zahtevek zavarovalnici, ki po presoji upravičenosti zahtevka denar odobri oz. ne odobri (npr. pri stornaciji zaradi višje sile je potrebno plačati vse nastale stroške po splošnih potovalnih pogojih, nato pa izstaviti zahtevek z ustreznim potrdilom zavarovalnici, ki zahtevek razreši). Organizator in potovalna agencija nimata vpliva na reševanje zahtevkov. Znesek zavarovanje odpovednega rizika je odvisen  od skupne in končne cene potovanja in ga je potrebno skleniti takoj ob prijavi. Pogoji sklenitve in veljavnosti rizika odpovedi so določeni v zavarovalni pogodbi, ki se sklene z zavarovalnico Generali. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed drugih zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje.

13. SPREMEMBA PRIJAVE
Če želi naročnik ali potnik spremembo pogodbe (npr. kraj in čas potovanja, namestitev, prevoz, imena potnikov) in če je taka sprememba mogoča, nastanejo za kupca določeni stroški, ki so odvisni od vsakokratnega organizatorja potovanj. Splošno pravilo je, da kupčeva sprememba potovalne pogodbe ni mogoča, če je do odhoda manj kot mesec dni - sprememba je v tem primeru možna zgolj kot odpoved z odpovednimi stroški (točka 11) ter nova rezervacija. Vsako kupčevo odstopanje od pogodbe povzroči odpovedne stroške opisane v točki 11. Pri t.i. »dynamic packaging« aranžmajih spremembe niso mogoče. Podaljšanje bivanja v kraju potovanja je mogoče zgolj po dogovoru s predstavniki ter glede na razpoložljivost namestitve in kasnejših povratnih mest na letalu. Pri počitniškem bivanju, daljšem od treh tednov, nastanejo stroški zaradi prostih mest na letalu. Zato je možno obračunanje izravnalnega doplačila.

14. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA
Ta Chebul si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. Ta Chebul si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju navedeno, število potnikov. Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje: • za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov po avtobusu; • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov v posamezni skupini; • za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini; • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh. V primerih, ko Ta Chebul izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod”, ne more odpovedati potovanja. Ta Chebul si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Ta Chebul pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Ta Chebul lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Ta Chebul, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Ta Chebul. Ta Chebul si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Ta Chebul ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Ta Chebul ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Ta Chebul odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru Ta Chebul odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Ta Chebul potnika nemudoma obvesti. Če Ta Chebul oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Ta Chebul ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Ta Chebul ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Ta Chebul namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

15. POTNI DOKUMENTI IN OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI
S prijavo se naročnik zaveže plačati po zavezujoči ponudbi naročeno storitev in se hkrati zavezuje prevzeti vse ostale obveznosti, ki bodo izvirale iz sklenjene pogodbe - tako zase, kakor tudi za vse ostale osebe, ki so navedene v prijavi. Naročnik je dolžan obvestiti vse potnike o njihovih obveznostih iz sklenjene pogodbe, še zlasti glede potrebnih osebnih dokumentov za potovanje, zahtev cepljenja in ostalih pomembnih informacij, ki mu jih posreduje potovalna agencija oz. organizator potovanja. Naročnik se izrecno strinja, da pisna komunikacija s potovalno agencijo poteka zlasti po e-pošti. Naročnik je dolžan morebitne spremembe svojega e-poštnega naslova ali telefonske številke nemudoma sporočiti potovalni agenciji. Naročnik je dolžan redno spremljati svoj e-poštni nabiralnik ter se obvezuje spremljati tudi mape z nezaželeno oz. vsiljeno pošto ("junk" oz. "spam"). Naročnik se je dolžan oglasiti tudi na telefonski klic potovalne agencije oz. v razumnem roku poklicati nazaj, če se na klic potovalne agencije ni mogel oglasiti. Naročnik in vsi potniki so dolžni poskrbeti, da vsi potniki osebno ter njihovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katere potujejo (splošno pravilo je, da mora biti potni list vseh potnikov veljaven vsaj 6 mesecev po vrnitvi domov, znotraj EU pa lahko potuje z veljavno osebno izkaznico); nadalje mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalci storitev. V kolikor potnik ne bi upošteval svojih obveznosti, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem. V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na predstavnika organizatorja oz. na potovalno agencijo. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov. Naročnik oz. potniki so dolžni preveriti potovalne dokumente, še posebej letalske vozovnice, če ustrezajo čistopisu potrditve rezervacije oz. svojim pričakovanjem ter v primeru odstopanj nemudoma kontaktirati potovalno agencijo. Potnik se obvezuje doplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake prodajalca, prav tako se prodajalec obvezuje vrniti potniku morebiti preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja eno leto po koncu potovanja.

16. OBVESTILA PRED ODHODOM / POTOVANJEM
Ta Chebul potnikom obvestil pred potovanjem s klasično pošto ne pošilja, razen če v programu ni drugače določeno. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje pet (5) do sedem (7) dni pred začetkom potovanja. V primeru, da potnik do tri (3) dni pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, je naprošen, da se obrne na svoje prijavno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov (klasični in/ali elektronski) za namen izpolnitve napotnice/vavčerja, pogodbe in/ali obvestila, nosi potnik.

17. ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument (mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji). Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. Ne odgovarjamo za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem. 

18. PRTLJAGA IN LETALSKI PREVOZI
Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer po navadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Ta Chebul ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Ta Chebul ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Ta Chebul ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Ta Chebul si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku. Pri nekaterih čarterskih poletih predvideni časi poletov niso znani vnaprej oz. ob rezervaciji (zlasti iz Ljubljane). Predvideni časi poletov, so zgolj informativne narave ter se lahko spremenijo - let je lahko tudi zgodaj zjutraj ali pozno ponoči; možno je torej tudi, da je polet na destinacijo zvečer, povratek pa zjutraj, saj pri paketnih potovalnih aranžmajih velja, da sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo in z nje ter s tem povezanimi prevozi, ne pa tudi počitku. Ne odgovarjamo za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Letalski prevoznik, pa tudi organizator, si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk oz. slabega vremena, nanje pa nimamo vpliva. Potnik je dolžan med 24 in 48 ur pred vrnitvijo preveriti uro povratnega leta in/ali zbirališča za transfer. Potniki, ki potujejo brez namestitve, so se sami dolžni pozanimati za povratni let (kontakt in način preverjanja sta navedena v potovalnih dokumentih). Večina letalskih prevoznikov na poletih, ki trajajo do 6 ur, NE NUDI brezplačnega obroka prehrane na poletu. Letalske družbe pogosto znižujejo raven vključenih storitev, npr.: - odsotnost brezplačnega obroka na medcelinskih oz. poletih, daljših od 6 ur, je vedno pogostejša. Preverite s svojim svetovalcem, ali vaš aranžma vključuje obrok na poletu. - čarterski poleti praviloma sicer vključujejo prevoz prijavljene ("čekirane") prtljage do 20 kg ali vsaj 15 kg po osebi (podrobnosti preverite s svojim svetovalcem), nizkocenovni prevozniki pa ne. Primeri, ko letalske družbe, tudi na medcelinskih oz. poletih, daljših od 6 ur, v osnovni ceni ne nudijo prevoza "čekirane" prtljage so vedno pogostejši. Vsak dodatni kilogram "čekirane" prtljage doplača potnik sam na letališču, v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let praviloma nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Vse letalske družbe praviloma dovoljujejo prevoz 1 kosa ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki jo potnik nese v letalo in lahko meri: 55x40x20 cm, teže največ, 6, 7 ali 8 kg (splošno pravilo, priporočamo, da podrobnosti za rezervirano letalsko družbo "poguglate" pred poletom). Rezervacijo sedežev večina letalskih družb dodatno zaračuna, ali pa le-ta sploh ni mogoča (zlasti na čarterskih poletih). Prevoz športne prtljage (golf bag, kolo, surf, ...) je praviloma prav tako ob doplačilu, ga pa je potrebno najaviti ob rezervaciji. Letalski prevoznik si zaradi tehnično-organizacijskih razlogov pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage, četudi je bil prevoz potrjen. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube ali poškodbe prtljage mora potnik problem prijaviti letalski družbi, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase (obrazec "PIR"). Ne odgovarjamo za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

19. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali  predstavnika  Ta Chebul oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

20. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Ta Chebul bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato Ta Chebul ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

21. KATEGORIZACIJA IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH, PREDSTAVNIKI, IZLETI
Namestitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija namestitve višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Pri aranžmajih, označenih z "all inclusive", je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača (lokalna). Manjše, nebistvene poškodbe opleska sobe in stavbnega pohištva, alge na fugah keramičnih ploščic, rege pri vratih, namenjene prezračevanju ter morebitne ostale drobne napake na opremi sobe, ki ne vplivajo bistveno na estetski izgled in njeno funkcionalnost, ne glede na kategorijo objekta ne morejo biti predmet pritožbe, saj ne zmanjšujejo kakovosti bivanja gostov. Delovanje klimatskih naprav je v nekaterih objektih vezano na določeno sezono, ponekod pa na pojav visokih temperatur in je v izključni pristojnosti hotelirja. V novejših hotelih je delovanje klimatske naprave vezano na prisotnost gostov v sobi in zaprtost balkonskih vrat. Svetujemo, da potnik pred rezervacijo preveri režim delovanja klimatske naprave bodisi v organizatorjevem opisu hotela bodisi pri prodajalcu, saj nedelovanje klimatske naprave iz zgoraj opisanih razlogov ne predstavlja pomanjkljivosti turističnega aranžmaja. Pojav žuželk in insektov, ki v omejenem obsegu prehajajo skozi rege v stavbnem pohištvu ter odprtine, namenjene prezračevanju, je v objektih, še posebej tistih v naravnem okolju, povsem običajen in kot tak ne more biti predmet pritožbe. V kolikor zgornje pri gostih povzroča določeno nelagodje, se lahko obrnejo na recepcijo objekta, ki bo, v okviru svojih zmožnosti, poskusila zagotoviti zmanjšanje pojava ali zamenjavo sobe.  Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je po navadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Fotografije sob in hotelskih zmogljivosti oz. delov hotela so vedno samo simbolične in niso zavezujoče. Fotografija sobe predstavlja primer sobe in vse sobe v hotelu seveda niso enake; na fotografijah so pogosto predstavljene najlepše sobe v hotelu. Možno je, da je od nastanka fotografij minilo daljše časovno obdobje, včasih lahko zato pride tudi do kakšnih sprememb (adaptacije, dodatna gradnja). Enako velja za slike sob, parkovnih površin, športnih terenov in podobno. Opisi sob in namestitvenih zmogljivosti predstavljajo informativni opis in ne jamčimo za točnost opisa ter fotografij. Prav tako ne odgovarjamo za informacije, ki so podane na spletnih straneh posameznih hotelov oz. spletnih straneh tretjih oseb. Nastanitev v sobe je, neodvisno od časov poleta, možna skladno s hišnim redom - praviloma med 12.00 in 14.00 uro (pri apartmajih pogosto po 16.00). Sobo je zadnji dan prav tako potrebno zapustiti skladno s hišnim redom - praviloma med 10.00 in 12.00 uro (na primer: če je let nazaj grede ob 23.30 zvečer, morate sobo vseeno zapustiti med 10.00 in 12.00 dopoldne). Tudi koriščenje storitev hotela (predvsem hrane in pijače), ko zapustite sobo oz. preden dobite sobo, je odvisna od politike hotela. Če želite sobo na dan odhoda obdržati dlje, se morate to dogovoriti na recepciji, običajno dan pred odhodom (zaradi sprotnega preverjanja prostih kapacitet) in poravnati ustrezna doplačila. V nekaterih hotelih in objektih imajo na voljo poseben prostor, kjer lahko svojo prtljago shranite do odhoda na letališče, sicer vam prtljago zadržijo v avli hotela. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od 14.00 ure na predviden dan prihoda do približno 11.00 ure naslednjega dne. Ob poznem prihodu oz. zgodnjem odhodu iz hotela, ko restavracije in bari ne obratujejo, hotelir ni dolžan postreči večerje oziroma zajtrka (je odvisno od politike hotela). Počitniški paketi z letalskim prevozom vključujejo tudi prevoz ("transfer") letališče - hotel - letališče na destinaciji, če je tako dogovorjeno. Potnike na destinaciji pričaka lokalni predstavnik in jih usmeri na ustrezen avtobus, ki jih prepelje do hotela. Prisotnost predstavnika na avtobusu NI zagotovljena. Transfer lahko traja bistveno dlje, kot vožnja s taksijem, saj mora avtobus odložiti potnike v številnih hotelih. Če vas slednje moti, priporočamo, da bodisi vzamete taksi bodisi rezervirate zasebni transfer. Če transferja ne bi koristili, to prosim sporočite bodisi agenciji bodisi predstavniku. Lokalni predstavniki nemških organizatorjev potovanj govorijo nemško, njihovo znanje drugih tujih jezikov (npr. angleški jezik) pa NI zagotovljeno oz. je tudi v primeru poznavanja komunikacija omejena na nujni minimum. Obiski lokalnih predstavnikov v vseh hotelih NISO zagotovljeni - vedno več je aranžmajev, kjer je predstavnik organizatorja dosegljiv le telefonsko oz. "multimedijsko" (npr. E-mail, mobilne aplikacije). Če je organizator slovensko podjetje, je lokalni predstavnik praviloma slovensko govoreč, vendar slednje vedno ne velja (v kolikor je to za vas zelo pomembno, preverite s svetovalcem). Predstavniki organizatorja v kraju potovanja ponujene dodatne storitve (npr. fakultativni izleti) zgolj posredujejo. V lokalnih turističnih agencijah so primerljivi izleti ali rent-a-car včasih bistveno cenejši, kot pri predstavniku.

22. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, predstavniku Ta Chebul oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji v pisni obliki. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Ta Chebul ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem. Pritožbeni postopek: takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Ta Chebul ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku dveh mesecev poslati pisno pritožbo na naslov: Ta Chebul, KlanB d.o.o, Mandeljčeva pot 13, 4000 Kranj, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Ta Chebul ni organizator potovanja, bo Ta Chebul pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. V primeru, da Ta Chebul nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije Ta Chebul ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Ta Chebul take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi  ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Ta Chebul pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

23. POTOVANJE Z OTROKI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

24. USTNE INFORMACIJE
Ustne informacije, ki jih potnik dobi na prijavnih mestih, Ta Chebul ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu potovanja.

25. UPORABA SPLETNIH STRANI TA CHEBUL
Spletne strani Ta Chebul so zasnovane, oblikovane in postavljene z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Ta Chebul ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Ta Chebul zavrača odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe in/ali nedostopnosti naših spletnih strani in podatkov na njih. Prav tako zavračamo odgovornost v primeru sklicevanja / povezovanja naših spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih pravnih ali fizičnih oseb. Ta Chebul ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja tako povezanih spletnih strani. Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) anonimni shranijo na strežnik.

26. CENE NA INTERNETU
Maksimalno trudimo, da so na internetu objavljene cene čim bolj ažurne in natančne. 100 % točnosti objavljenih cen ter 100% natančnosti pri preverjanju razpoložljivosti na žalost ne moremo zagotoviti, zato si pridržujemo pravico do napak še posebej pri internetni objavi cen kot tudi pri pravilnosti delovanja programskih kod za preverjanje razpoložljivosti. Rezervacija se šteje za fiksno potrjeno komaj, ko jo pisno potrdi organizator potovanja in ko prejmemo na transakcijski račun potovalne agencije dogovorjeno plačilo. Če imamo na internetu hkrati objavljenih več enakih aranžmajev z različno ceno, je načeloma pravilna cena tistega aranžmaja, ki je bil najkasneje objavljen.

27. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Turistična agencija Chebul (KlanB d.o.o.) se zavezuje, da podatki, ki jih posredujete preko spletnih strani, pisnih dokumentov ali netekstovnih komunikacij, ne bodo posredovani tretjim osebam. Izključena sta prodaja ali brezplačno posredovanje podatkov tretjim osebam. Vsi podatki so obravnavani strogo zaupno, uporabljani za interno poslovno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Vaši podatki so varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. 

Kranj, december 2019

Lastminutepocitnice.si

Vsa TOP ponudba počitnic in potovanj na enem mestu!

Rezervirajte vaše počitnice ali potovanje in prihranite.

  • Garancija najnižje cene
  • Hitra podpora strankam
  • Rezervacija brez skritih stroškov
  • Hitra in enostavna rezervacija
  • Veliko zadovoljnih strank
  • Različni načini plačila
  • Večletne izkušnje
  • Varen nakup
  • Strokovnost in prijaznost svetovalcev
Vas zanimajo ugodne ponudbe?

Vpišite vaš e-naslov in vas bomo redno obveščali.

Spoštujemo vašo zasebnost. Ne bomo vam pošiljali nezaželene pošte in vaših podatkov ne bomo delili z nikomer. Od obveščanja se lahko kadarkoli odjavite.

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. Več o piškotkih.

Strinjam se